مقالات

به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری، لازم است که بررسی هایی بر مبنای استانداردهای جوش و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده انجام شود که این بررسی ها از جمله وظایف یک بازرس جوش است.

آشنایی با عیوب جوش کاری  - گذری بر انواع روش های جوش کاری - PQR و WPS نویسی - انواع روش های بازرسی - استاندارد ها و کد های بازرسی - تجهیزات بازرسی چشمی و نحوه کار با آنها - آشنایی با وظایف بازرس- نشانه ها و ابعاد جوش - معیار های پذیرش در بازرسی چشمی - آشنایی با استاندارد های بازرسی چشمی از AWD D1.1  و  ASME  - AWSB1.11

تست‌های غیر مخرب شکلی از آزمون مواد مورد استفاده است که مواد آزمایش شده در فرآیند تست از بین نمی‌روند. بنابراین در این روش کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در برخی موارد ممکن است نیاز به روش‌های تست کامل باشد که ممکن است باعث تغییر دائمی یا آسیب شود. انجام تست‌های غیرمخرب در ابتدا می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری پروژه شود

شرح وظایف بازرسی جوش و آزمایشات غیر مخرب:

    نظارت عالیه بر عملیات جوشکاری و همچنین نظارت بر انجام تست‌های غیر مخرب مورد نیاز از قبیل MT،UT،PT،RTو ... و تفسیر این تستها مطابق استانداردهای مربوطه.

     نظارت بر تست وکالیبراسیون شیرهای اطمینان.

     بازرسی و صدور گواهی سلامت برای تجهیزات بالابرنده.

    نظارت بر تست جوشکاران و صدور گواهینامه برای آنها.

     نظارت و کنترل بر عملیات حرارتی تنش زدایی جوشکاری هایی که مورد نیاز است.