تست PT مایعات نافذ

اصول این آزمون عبارتست از نفوذ یک مایع به درون عیوب سطحی در اثر جاذبه موئینگی و مشاهده ترکها با چشم غیر مسلح پس از انجام عملیات ظهور بر روی مایع نافذ. به منظور مشخص شدن کامل ترک ها ، مایع نافذ با یک مایع رنگی رنگ آمیزی شده است و یا از ماده فلورسنت استفاده میشود.روش مایعات نافذ (PT)برای بازرسی  قطعات بزرگ و کوچک با اشکال هندسب ساده و پیچیده ، کنترل کیفیت قطعات تولید از روش  ریختگی فلزات، آلیاژهای آهنی و غیر آهنی ، سرامیک ها، ظروف شیشه ای ،برخی قطعات پلیمری و ...به منظور مشخص شدن کامل ترک هاکاربرد دارد.یک نفوذکننده خوب بایستی دارای قابلیت ترکنندگی خوب باشد قابلیت فراریت پائین داشته باشد(فشاربخارنفوذکننده نشان دهنده فراریت آن است)،اشتعال پذیری پائین داشته باشد(یعنی دردمای پائین مشتعل نشودومعمولاًنقطه اشتعال نفوذکننده هارا57.2درجه سانتیگراددرنظرمیگیرند)،نفوذکننده نبایستی باقطعه موردتست واکنش شیمیائی نشان دهد؛معمولاًفولادزنگ نزن یاآلیاژهای محتوی نیکل یاآلیاژهای تیتانیوم مشکلاتی رادراین موردبوجودمی آورند.گوگرد وکلرمیل دارند که باموادپایه واکنش نشان داده وسبب خوردگی شوند.بنابراین بایستی مطمئن شدکه هچیگونه رسوب سولفوری بعدازپایان تست دراجزاءباقی نمانده است.درصورت وجود موادی ازقبیل روغن،گریس،رطوبت،زنگاروهمه آلودگیهای این چنینی ماده نفوذکننده(Penetrant) درست جواب نخواهد دادپس بایستی قبل ازپاشیدن آن برروی قطعه کاملاًمحل آن تمیزگردد.