برای تماس با شرکت مهندسین مشاور رکا از طریق ذیل اقدام فرمایید:

تلفن:4-51264333-041

فکس:33369061-041

ایمیل:info@rka.ir

آدرس:تبریز خیابان آزادی خیابان شهید جدیری جنوبی ساختمان 17